• Home
  • System Theory
  • Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Sliding Mode keep watch over is well-known as a good software to layout controllers that are strong with admire to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential of decoupling the unique plant method into parts of reduce measurement. moreover many controllers confirm finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly carried out. despite the fact that, as well as this conventional region of exploitation, sliding mode ideas are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this booklet are according to expansions of chosen displays from the eighth IEEE foreign Workshop on Variable constitution platforms VSS'04, which used to be held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the major contributions from this workshop, which outline the cutting-edge, signify new instructions construction on present paintings, and spotlight new rising software areas.

Show description

Read Online or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Best system theory books

Mathematical Systems Theory I. Modelling, State Space Analysis, Stability and Robustness: Pt. 1

This ebook offers the mathematical foundations of structures thought in a self-contained, entire, specific and mathematically rigorous approach. this primary quantity is dedicated to the research of dynamical platforms, while the second one quantity might be dedicated to keep watch over. It combines beneficial properties of an in depth introductory textbook with that of a reference resource.

Nonholonomic Manipulators (Springer Tracts in Advanced Robotics)

This concentrated monograph builds upon an expanding curiosity in nonholonomic mechanical structures in robotics and keep watch over engineering. It covers the definition and improvement of latest nonholonomic machines designed at the foundation of nonlinear regulate idea for nonholonomic mechanical structures.

New Trends in Nonlinear Dynamics and Control, and their Applications

A range of papers exploring a large spectrum of recent tendencies in nonlinear dynamics and regulate, similar to bifurcation keep watch over, country estimation and reconstruction, research of habit and stabilities, dynamics of nonlinear neural community types, and numerical algorithms. The papers specialize in new principles and the most recent advancements in either theoretical and utilized examine issues of nonlinear keep an eye on.

System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices

Compliment for the 1st variation: “This very good textual content may be worthy to each procedure engineer (SE) whatever the domain. It covers ALL suitable SE fabric and does so in a really transparent, methodical fashion. The breadth and intensity of the author's presentation of SE rules and practices is exceptional.

Extra info for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Example text

Moulay and W.

Moulay and W. Perruquetti Ì ÔÖÓÓ ÓÒ ÖÒ Ò Ø ×Ð Ò ×ÙÖ ËÓ¸ Û Ú Ø ÔÖÓÓ Ö º Ó × ÒÓØ ÔÔ Ö Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º ÈÖÓÓ º Ì ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø ÓÖ Ñ × ÔÖÓÚ Ò ¸ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ Ò ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ Ý Ù× Ò Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ü½ ܾ µº ËÓ¸ Û Ú ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´½¿µº × « ´Ü Ü µ ´«µ ´Ü Ü µ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ´ µ ¾ Ü ¾ ½ ¬ ¬ « ¬¬ ´«µ ´Ü Ü µ¬¬ ¾ « ½ ¾ ¾ ¾ ¼ ÓÒ Ù × Ø Ø Ø ×ÙÖ ¦¾ × ÒÚ Ö Òغ Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø× ´× ¬ ÙÖ ¾µ Ò ¨ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ܽ Ò « ´Ü Ü µ ¼ Ü ½ ¾ ½ ´ µ ¾ ¼ ܾ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ܾ ¼ © ¼ ¼ « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ¼ Ó Ó Æ Üظ Û × ÓÛ Ø Ø ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò Ø × Ø× ÒØ Ö ¦¾ Ø Ö ¬Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø Ñ º Ï Ø ×Ð Ø Ù× Ó ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Û ÒÓØ Ö Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ ´Ü½ ܾ µ Ý ´Ü½ ´Øµ ܾ ´Øµµº ¯ ÇÒ ¸ ܽ « ´Ü Ü µ ½ ¾ ³« ´Ü µ ³ «« ¼¸ ܾ ¾ ´ µ ¾ ¾ « ´Ü Ü µ ½ ¾ ´ µ ¾ ¼ Ò ¼ ×Ó Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ¸ Ú ÖÝ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø Öع Ò Ò ÒØ Ö× º ÁÒ ¸ ´Ü½ ܾ µ ¾ Ò ´Ü½ ܾ µ × ØÖ ØÓÖÝ Ò Ø Ô × ÔÓÖØÖ Ø¸ Ø ´ µ Ü ½ ¼ Ø ´ µ Ü ¾ ¼ « ´Ü ´Øµ Ü ´Øµµ ½ ¾ ´ µ ¾ ¼ ÑÔÐ × Ø Ø Ü½ ´Øµ ¼ Ò Ü¾ ´Øµ ¼ Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ º ÇÒ ¸ ܽ ¼ Ò Ü¾ ¼º Ì × Ñ Ö ÙÑ ÒØ Ð × ØÓ Ø ØØ Ø Ú ÖÝ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò Ò ÒØ Ö× Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ º ¯ ÇÒ ¸ ܽ ¼¸ Ò Ü¾ × ×ØÖ ØÐÝ Ò Ø Ú ¬Ö×Ø Ò ÓÑ × ÔÓ× Ø Ú ´«µ « Û Ò ³« ´Ü¾ µ ³ ¾ « ¾ ´Ü½ ܾ µ ¸ Ø Ò ×ØÖ ØÐÝ ÔÓ× Ø Ú º Ì Ø Ø Ø Ü½ ¼ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ¸ ܽ ´Øµ Ö × ½ ³ ´Ü¾ ´Øµµ ´ Ò ÓÖ Ü½ ´Øµ Ö × Ø ÓÖ Òµº Ì Ù׸ Ú ÖÝ ×ÓÐÙ¹ ¾ « ¾ « Ø ÓÒ ×Ø ÖØ Ò Ò ÒØ Ö× ¦¾ Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ º Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Ø × ×Ý ØÓ × Ø Ø ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÒØ Ö ¦¾ Ø Ö ¬Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø Ñ º Ì × ÑÔÐ × Ø Ø Ø ×ÙÖ ¦¾ × ØØÖ Ø Ú Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ º Ì Ù× ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´½¿µº ¯ Ê Ñ Ö ¿º Ì Ô × ÔÓÖØÖ Ø Ò ¬ ÙÖ ¾ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø Ø ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø Ø × ÒÓØ × ÑÔÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ ÙØ Ø × ÓÐ Ö ÓÒ º Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¿ 10 8 6 4 S2 C x 2 2 0 −2 −4 −6 A B −8 −10 −20 −15 −10 −5 0 x 5 10 15 20 1 º ¾º Ì Ô × ÔÓÖØÖ Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´½¿µ Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ø × Ñ Ø Ó × Ø Ø Ø × ÒÓØ ÔØ Ð ÓÖ ÓÖ Ö ×Ý×Ø Ñ׺ Ì × × Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø Ö × ÒÓØ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ú Ñ Ø Ó ÓÖ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒº ËÓ¸ Û Û ÐÐ × ÒÓØ Ö ÔÔÖÓ º º¾ À Ø ÓÖ Ö ÒØ Ö ØÓÖ Ò Ø Ö ØÚ Ñ Ø Ó ÁÒ ½¾¸ Ì ÓÖ Ñ ¿º½ ¸ Ð ×× Ó ÓÒØÖÓÐÐ Ð ×Ý×Ø Ñ׸ Ò ÐÙ Ò Ð Ò Ö Þ Ð ×Ý×Ø Ñ׸ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ ÙÒ Ö Ö ÙÖ× Ú º Ï Ù Ð ÓÒ Ø × ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ï Ó Ù× ÓÒ Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ò Ð Û× ÓÖ Ø Ð ×× Ó ×Ý×Ø Ñ ½ ÜÑ ¾ ܽ ºº º Û Ö Ñ Ì ÓÖ Ñ ÓÐÐÓÛ Ò Ö½ ¬¼ ¬ Ò ½ ´½ µ ÜÒ ½ ÜÑ Ò Ò ½ ÜÒ Ù Ò ½¸ Ö Ó º ½¾ Ä Ø Ö ¸ ¬ ½¸ ½ Ú Ò Ò ÕÙ Ð Ø × ¼¸ ½ Ö ½ · Ñ ½ Ö¾ ´¬ Ñ · ½µ Ö ·½ ½ ¼ Ö Ö ÒØ Ö׺ Ò¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ× × Ø × Ý Ò Ø ¼ Ò ½ ¡ ¬ ½ Ñ ½ · ½ Ö ¼ ½ Ò ¾ 38 E.

Perruquetti ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ö ÔÖ × ÒØ º ÁÒ Ë ¹ Ø ÓÒ ¸ Û ÓÒ× Ö ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ׺ Ï ÐÛØ « Ö ÒØ Ñ Ø Ó × ÓÖ ×ÓÐÚ Ò Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ò ÐÐݸ Û Ð Û Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÓÑÓ Ò ÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ù ØÓ ×Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ׸ Ø ÔÖÓÓ × Ó ÒÓØ ÔÔ Öº ¾ ¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÆÓØ Ø ÓÒ× Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø ÔØ Ö Î × Ò ÓÔ Ò ÐÐ Ò ÊÒ Ò Ø ÙÐ ÒÓØ × Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ü « × Ò ´Üµ Ü ¾ ʸ Ò ¾ ¼ ¡¡¡ ¼ ¼ ¡¡¡ ¼ ½ ¡¡¡ ¼ ºº º º º º º º º ¼ ¡¡¡ ½ ¼ ½ ¼ ºº º ¼ ´ «µ Ø ÓÖ ÓÓ Ó Ø ÓÖ Ò Ò ÊÒ ¸ Ø ÙÒ Ø Ò ÒÓÖÑ Ó ÊÒ º ÓÖ Ú ØÓÖ ×Ô ¸ ¬Ò ÓÒ Ø × ×Ô º Ï ÒÓØ ³« ´Üµ «½ «¾ «¿ ¿ ºº º «Ò «Ò µ Ò Ó ´ µ Ø ÓÑÔ Ò ÓÒ Ñ ØÖ Ü ØØ ØÓ « ´«½ ÓÒÚ Ü × Ø ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø º ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ê ¢Î Ê × Ð Ñ Ú ´Ø Ý µ ¼ ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ò Øº ÐÓ× Ý ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö × ÒØ ¼ Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¾ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú ØÓÖ ×Ô ØÓ Ø Ú ØÓÖ ×Ô × ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ô× Ü ¾ ØÓ ×Ù × Ø ´Üµ Ó º × ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ´Ù × µ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø Ü Ý Æ µ ´Ýµ ´Üµ · ¯ Û Ö × Ø ÓÔ Ò ÙÒ Ø ÐÐ Ò ¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ð ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü Ü¼ ¾ ¸ × Ä Ô× ØÞ Ø Ö Ü ×Ø× ´Ü¼ µ · Ð Ü Ü¼ ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ Ü ÊÒ × ×ÓÐÙØ ÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø¸ È ÓÖ ÒÝ ÓÙÒØ Ð ÓÐÐ Ø ÓÒÈÓ × Ó ÒØ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× ×Ù Ø Ø ´ µ Æ ¸ Û Ú Ü´ µ Ü´ µ ¯º Ì ¬Ò ÙÔÔ Ö Ö Ý Ø Ö Ø ÓÒ Ð · Á × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ´Ü Ú µ Ò ÖÚ ØÚ × Ó Ð Ñ ×ÙÔ ¼· Ú¼ Ú ØÞ¸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü · Ú ¼ µ ´Üµ Ø Ø ÊÒ Ê × Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ · Ð ØÝ Ò ËØ ´Ü Ú µ Ð Ñ ×ÙÔ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ´Ü · Ú µ ´Üµ ¼· Ö ´Üµ Ú ´× ¾ µº × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ¸ Ø Ò · ´Ü Ú µ Á Î Î Ê × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ¸ Î × Ø ÙÔÔ Ö¹Ö Ø Ò Ö Ú Ø Ú Ó Î ÐÓÒ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ò Ü Ø Ø × Î ´Üµ · ´Î ØÞ Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Ä Ô× Ð Ñ ×ÙÔ Î Æ Æ Ü µ ´¼µ Î ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ´Üµ ´¿µ Ü´ Î Æ µ Ü ´¼µ ¼· Ð Ñ ×ÙÔ Á Î × ÐÓ ÐÐÝ ´Üµµ Î ´Üµ Î ´Ü · ¼· Ò Î × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ´Üµ º × × Ù×ØÓÑ ÖÝ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÖݸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Î × Ò Ø Ú ¬Ò Ø º Ì Ä Ö Ú Ø Ú Ó Î ÊÒ Ê ÐÓÒ ÊÒ ÊÒ × ¬Ò Ý Î ÊÒ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Î × Ù×٠и Î ½ ´Ã µ × ÓÑÔ Øº ÄØ Ñ Ò ÓÐ ÊÒ Î Ê Ó Ø ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù ´Üµ Ø Ø ´¼µ ¼¸ Ø ¼ ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÓÒÚ Ö Ò ÐÐݸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ú Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ü ×Ø× ´Ö½ ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø ´ Ö½ ܽ ʸ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÑÔ Ø × Ø Ã ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ½º ¦ × ÒÚ Ö Òظ ¾º ¦ × ØØÖ Ø Ú Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ Ø × Ø ¦ Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ º Ø Ö Ð Ü ¾ ÊÒ ¦ ¿ ÖÎ ´Üµ Ê × ÔÖÓÔ Ö « Ö ÒØ Ð ×Ð Ò ×ÙÖ × Ò Ê Ä Î ´Üµ ÖÒ ÜÒ µ Ö· ´Ü½ ØÓ Ö ÜÒ µ ¼º Ì ÕÙ ÒØ Ø × ´Ö½ ÖÒ µ Ö Ø Û Ø× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ò Ø ×Ø Ð Øݸ Ø ÙÒ ÓÖÑ ×Ø Ð Øݸ Ø ×ÝÑÔØÓØ Ð ØÝ Ò Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò ÓÙÒ Ò ½ º ÓÖ ÐÐ ×Ø ¿ ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¦ ØÓ ÛØ ¼ « Ò ´Ü µ ´Ü µ ½ ´× ¾¿ µº Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ´Ü µ « Ê × Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¸ 26 E.

Download PDF sample

Rated 4.37 of 5 – based on 19 votes